Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter!

Gewoon als het kan, speciaal als het moet.

Wij maken het verschil.

Leerlingvolgsysteem

Wij werken met KIJK!, Leerling in Beeld en ParnasSys.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden aan de hand van het digitale instrument KIJK! Het is een werkwijze die de groepsleerkracht ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden alle kinderen in januari en in juni getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van Cito via Leerling in Beeld. Leerling in beeld heeft adaptieve toetsen voor de kernvakken, mogelijkheden voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het volgen van executief functies.

Wij werken met ParnasSys. ParnasSys is een leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. ParnasSys is de plek waar alle gegevens van de leerling, de groep of onze school wordt verzameld.

 

Passend Onderwijs/Zorgplicht/SOP

Alle leerlingen moet de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom is in 2014 passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs betekent dat alle kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, een passend aanbod krijgen in hun regio.

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs is ook de zorgplicht voor scholen ingevoerd. Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden.

 

SOP
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en gaat door op het zorgbeleid van de school.

Schoolondersteuningsprofiel 2024-2025

Het uitgangspunt van passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Het streven is dat leerlingen met of zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school locatie gaan en daarmee samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Hun belang en hun ontwikkeling staat daarbij voorop.

Samenwerkingsverband

 

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie kunt u hier lezen.

Privacy beleid

Stichting de Hoeksche School hecht veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In ons plan Beleid informatiebeveiliging en privacy geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De meest gestelde vragen en antwoorden aan de PO (Primair Onderwijs) met betrekking tot de privacy van leerling gegevens vindt u in faqs privacy leerlinggegevens

Kraaienpraatje

Kinderen die gedurende de week werken aan herhalings- en/of verdiepingsopdrachten bespreken hun werk. Dit heet het Kraaienpraatje. Tijdens het Kraaienpraatje wordt gereflecteerd op het gemaakte werk, en kijken ze op een coachende manier vooruit naar nieuwe taken. Daarnaast is er ruimte voor het leren plannen, het leren leren en het zelfstandig werken. We willen de kinderen datgene bieden wat ze nodig hebben om tot hun eigen ontwikkeling en groei te kunnen komen.

 

 

BOUW!

 

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven. Juf Suze, Juf Leny en meester Rafael ondersteunen dit programma actief met de leerlingen die het BOUW! programma volgen. Vroegtijdige intensieve interventie blijkt leesproblemen te kunnen voorkomen.

 

Smartgames

 

Klassieke spellen die het logisch denken, opmerkzaamheid en het geheugen ontwikkelen zijn schaken, dammen, backgammon en puzzels. De didactische, wiskundige spellen waar blokken, kubussen, kaarten, cijfers of letters bij betrokken zijn (bijvoorbeeld Tetris, Sudoku, kruiswoordraadsels, woordzoekers) horen hier ook bij. Wij hebben op school ook een mooie collectie Smart Games voor alle leeftijden. De opdrachten met oplopende moeilijkheidsgraad maken elk spel interessant én leuk. De kinderen trainen hun geheugen, verbeteren hun ruimtelijk inzicht en vergroten hun probleemoplossend denken. Ze ontdekken vooral hoe leuk het is om je hersens te gebruiken!

Rapport

De kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport: in februari en in juni/juli. Als regel wordt het rapport eerst mondeling met de leerlingen besproken en daarna aan de kinderen meegegeven.  

In groep 1 en 2 wordt aan de hand van het rapport, de map en observaties een aantal aandachtspunten doorgesproken, zoals het spelen met klasgenootjes, de taal- en spraakontwikkeling enz.  U kunt een voorbeeld van het rapport hier inzien: Rapport groep 1-2

Groep 3 t/m 8 heeft een rapport dat inhoudelijk aan de groep is aangepast. Het rapport geeft naast inzet en werkhouding aan in welke mate een leerling de aangeboden leerstof beheerst. U kunt een voorbeeld van het aangepaste rapport hier inzien: Rapport groep 8

Voorlopig Advies

Alle leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. Het schooladvies geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode. De school kijkt bij elke leerling onder andere naar waar de leerling goed in is, hoe goed de leerling leert en de resultaten van de toetsen.

U kunt hier de Procedure schooladvies VO inzien.