Kinderen

Leerlingenraad

Op ’t Kraaienest vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen meepraten en meedoen. Vertegenwoordigers van de leerlingen zitten in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert met de directie over zaken die kinderen belangrijk vinden om aan te pakken. Ze komen met eigen initiatieven, maar halen ook informatie bij boven- en ook middenbouw.

  • Wij hebben hierbij de volgende doelstellingen voor ogen:
  • Wij willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij onze school bevorderen.
  • De kinderen krijgen een stem.
  • De leerlingen doen veel leerervaring op. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld hun talent op het gebied van communiceren (jouw mening telt) en ondernemen (jouw initiatief is welkom).
  • Wij willen actief burgerschap bevorderen.
  • Wij willen onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen en het bewustzijn ontwikkelen dat ze daarbij niet alleen voor zichzelf spreken, maar dat ze ook namens anderen spreken en handelen.

Aan het begin van elk nieuw schooljaar kunnen leerlingen van groep 5/6/7/8 zich kandidaat stellen door middel van een pitch. Na deze pitch volgen de verkiezingen.

Kinderraad

Stichting De Hoeksche School wil dat kinderen leren nadenken over wat ze willen met de wereld, wat ze willen in de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, vanuit waarden geformuleerd op school.

Kortom: wees een kritische burger, loop niet in alles mee! Daarom heeft Stichting De Hoeksche School de Kinderraad in het leven geroepen. Deze raad is op 20 november 2020 – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – geïnstalleerd.

Van elke basisschool van onze stichting heeft één leerling uit groep 6, 7 of 8 zitting in de Kinderraad. Onder leiding van vijf directeuren buigen ze zich twee keer per jaar over zelfgekozen thema’s. De leerlingen uit de leerlingenraad kiezen een vertegenwoordiger voor de Kinderraad.

Burgerschap

Op onze school is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van alle vak- en vormingsgebieden. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid.

Muziek

Alle leerlingen krijgen om de week op donderdagmorgen muziekles van de vakleerkracht muziek. Zij start deze ochtend altijd met een openinloopmuziekles voor peuters. Elke ouder met een peuter uit Piershil en omstreken is welkom. U hoeft zich niet aan te melden voor de openinloopmuzieklessen. De datums van de muzieklessen kunt u hier downloaden: Openinloopmuzieklessen 2023-2024

 

“Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk.
Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij.
Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.
Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!”
(bron: Méér muziek in de klas)

Cultuurmix

Vanuit de Cultuurmix krijgen alle leerlingen van ’t Kraaienest de volgende lessen aangeboden:

  • Workshops op school
  • Theater schoolvoorstellingen
  • Museumbezoek
  • Concertbezoek
 

Elk kwartaal zal er een activiteit zijn vanuit de Cultuurmix.

Bewegingsonderwijs

Alle leerlingen krijgen op de woensdagen bewegingsonderwijs van Stefan Kerpel, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs van Regiekr8. Het doel hierbij is om met zoveel mogelijk plezier, de leerlingen een zo breed mogelijke kennis van bewegen te geven.

Bieb op school

Met de Bibliotheek op school slaan ’t Kraaienest, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er wekelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

De leesconsulente Heleen Schrijvershof komt om de maandag bij ons op school om de kinderen te stimuleren om meer te lezen met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Zij leert de kinderen om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

 

Gezonde school

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Wanneer  leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen vinden wij belangrijk. Wij werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid en hebben hiermee het themacertificaat Welbevinden behaald. Bij ons leren leerlingen op een verantwoorde en effectieve manier voor zichzelf opkomen waardoor zij zich zowel mentaal als fysiek prettiger en zekerder voelen.

Tevredenheidspeiling 2022-2023

Afgelopen schooljaar heeft onze school deelgenomen aan de tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze tevredenheidspeilingen werden gehouden onder alle scholen van de Hoeksche school. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK-po. De respons op de Vragenlijst voor leerlingen was 100%. 18 van de 18 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend, waardoor onze school een uitstekend beeld krijgt van onze kwaliteit.

Het gemiddelde rapportcijfer dat kinderen aan onze school geven is een 8,7.

U kunt het volledige rapport hier inzien:  Tevredenheidspeiling 2022-2023