Ouders

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin twee ouders en twee leerkrachten zitting hebben. De bedoeling van de medezeggenschapsraad is dat ouders meedenken en meebeslissen over datgene wat er binnen de school gebeurt. De taken en bevoegdheden van leden van de personeels- en oudergeleding zijn niet altijd dezelfde. In een aantal gevallen heeft alleen de personeelsgeleding zeggenschap, in een aantal andere gevallen alleen de oudergeleding. De andere leden van de MR hebben in dergelijke situatie wel een adviserende stem.

Voorbeelden waar de MR over meedenkt en beslist zijn: personeelsbeleid, schoolplan, de organisatie binnen de school, de ouderparticipatie, enz.

Voorbeelden waar de MR over adviseert zijn de fusies van scholen, de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, regeling van vakanties, nieuwbouw of het onderhoud van de school, etc.

Al met al neemt de MR een belangrijke plaats in op een school. Ouders die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de leden van de MR.

De MR bestaat uit:

Oudergeleding:
Jantine van ’t Hof en Joyce Blaas

Personeelsgeleding:
Merel Roth en Yorinde de Geus

Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit ouders van ’t Kraaienest. Samen met teamleden pakken ouders zaken aan die voor de school van belang zijn. Voorbeelden zijn o.a.  de schoolfotograaf, de Kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, Pasen, schoolreis, sponsorloop, sportdag, zomerfeest en afscheidsavond. De ouderraad overlegt regelmatig met de directie en het team van de school.

Hoe kunt u de ouderraad bereiken?

U kunt altijd één van onderstaande ouders aanspreken op het schoolplein. Ook kunt u de ouderraad aanschrijven op het adres van school. Daarnaast zal de ouderraad u regelmatig proberen te benaderen voor te organiseren activiteiten. Informatie over de ouderraad kunt u altijd terugvinden op de site.

Wie zitten er in de ouderraad?

Daphne Schoen

Celina Vijgenboom

Roxanne Koesveld

Thijs Ossendrijver

Laurette van der Loo

Shardee van Driel

Jaarverslag

Jaarlijks wordt er een financieel verslag gemaakt. Dit verslag ligt op school ter inzage.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Neem gerust contact op. Wij kunnen altijd versterking gebruiken! U kunt e-mailen naar: directie@kraaienestschool.nl

Ouderbijdrage

Primair onderwijs is gratis in Nederland. Toch zijn er kosten die niet binnen deze dekking vallen en die uit het schoolfonds van ’t Kraaienest worden betaald. Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 32,50

Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, traktaties bij sportdagen, het eindejaarsfeest en andere activiteiten. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op de vergadering vastgesteld. Zodra de hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld, ontvangt u een rekening en kunt u het bedrag overmaken op het rekeningnummer van de oudervereniging: Rabobank rekeningnummer NL24 RABO 0108341542 t.n.v. Oudervereniging IKC ’t Kraaienest onder vermelding van naam kind en groep. De kosten voor de schoolreis en/of het kamp zijn hier niet bij inbegrepen.

Voor de schoolreis en het kamp worden de kosten gedeeld door het aantal deelnemers. Het afgelopen schooljaar waren de kosten voor de schoolreis € 32,50 en voor het kamp €80,00.

School app Parro

 

Wij gebruiken op school Parro! Ouders ontvangen een e-mail zodat zij ook Parro kunnen gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs. U vindt Parro in de App store.

Ouder-Kindgesprekken

Startgesprekken 

We willen samen werken aan een goede relatie tussen thuis en school. Het doel van dit gesprek is het creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen school en ouders.
Op basis van gelijkwaardigheid wordt het gesprek gevoerd. We zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind.

Het is erg belangrijk als uw kind erbij is, ook als het een kleuter is. Het gesprek is niet alleen bedoeld om inhoudelijk af te stemmen, maar ook om een goede start te maken.

 

 

Enkele aandachtspunten:

  • We spreken niet over, maar mét de leerling, van kleuter tot en met leerling van groep 8
  • Iedereen komt aan het woord.
  • De agenda is breed. Er is tijd voor een (informele) kennismaking en voor de uitwisseling over de ontwikkeling van de leerling thuis en op school.
  • Samen spreken we af hoe de communicatie dit schooljaar verloopt: hoe en wanneer willen we elkaar informeren? De leerling is daarbij het uitgangspunt.
  • Het startgesprek (1e gesprek van het schooljaar) en de andere ouder-kindgesprekken duren 15 minuten.
  • De gesprekken worden na schooltijd gehouden.
  • Bij duo-collega’s voert u het gesprek met degene die op dat moment haar/zijn werkdag heeft.

Tevredenheidspeiling 2022-2023

Afgelopen schooljaar heeft onze school deelgenomen aan de tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze tevredenheidspeilingen werden gehouden onder alle scholen van de Hoeksche School. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK-po. De respons op de Vragenlijst voor ouders was 40%. 27 van de 67 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende, waardoor onze school een voldoende beeld krijgt van onze kwaliteit.

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan onze school geven is een 8,6. U kunt het volledige rapport hier inzien.

 

Ouders over ’t Kraaienest

‘Een school om trots op te zijn.’
‘Ik ben dankbaar dat mijn dochter het laatste stukje van de basisschool op “haar” vertrouwde Kraaienest heeft kunnen afmaken. Een gelukkig kind en dat is belangrijk.’

‘Mijn kind mag zichzelf zijn.’

‘Vanaf dag 1 zagen wij onze kinderen positief veranderen. Ze rennen naar school en komen met blije snoetjes weer thuis.’

‘De switch heeft onze kinderen goed gedaan.’

‘Bedankt dat mijn kind zich zo welkom voelt op deze school.’

‘Een beter keuze hadden wij niet kunnen bedenken. We zijn dankbaar wat we samen hebben mogen bereiken. Onze zoon vond het fijn bij jullie op school. Super bedankt voor alles.’